Dr. Antonie Giæver Beiske

Medlem av Den norske legeforening, Norsk Nevrologisk Forening, Norsk movement disorder society (Normodis) og Skandinavisk movement disorder society (Scanmodis).

Driftsavtale: Helse Sør-Øst RHF (avtalespesialist i 20% stilling fra 1990- 01.09.2021)
Pasientens egenandel: kr 375 som føres frikortet. Ved fremvisning av frikort for inneværende år, ettergis egenandelen.
Henvisninger: Fra fastlege eller spesialisthelsetjenesten mottas enten elektronisk via Norsk helsenett eller som brev.

Grunnet kapasitetsproblemer ber jeg om forståelse for følgende:

Prioritering
1) Oppfølging av tidligere pasienter med kroniske lidelser, hovedsakelig Parkinsons sykdom. 2) Diagnostikk av nevrologiske lidelser uten opplagt behov for oppfølging.

Retur av henvisninger
1) Nyhenviste pasienter med sannsynlig langvarig nevrologisk oppfølgingsbehov avvises. Brudd i behandlingskontinuitet oppleves erfaringsmessig negativt og bør unngås.
2) Oppdrag fra forsikringsselskap med ønske om utarbeidelse av spesialisterklæringer avvises. Dette er tidkrevende arbeid som stjeler tid til diagnostikk og oppfølging av pasienter.

Ventetid for nevrologisk undersøkelse: Varierer fra 2-10 uker.
E-epikrise: Samme dag
Epikrise i post: Postlegges påfølgende dag

For pasienten

Ved fremmøte: Medbring gjerne aktuelle blodprøvesvar og beskrivelser av CT eller MR-bilder etc.
Medikamenter: Ta med deg liste over medisinene dine, ev bilde av eskene.

Tenk gjennom hva du lurer på i forkant og lage deg gjerne en huskeliste.